นายสุทัศน์    ดวงตะวงษ์

สาธารณสุขอำเภอพระยืน

 

 

นายทรงฤทธิ์    พิมพ์คำไหล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 

 

นางนิตยา   บุญอาจ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ

 

 

นางนิติรัตน์   ปิ่นเงาะปก 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

นายพัทธนันท์   ศรีครรธรักษ์ 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค