วิสัยทัศน์ 

     "เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพระยืน เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน  วิชาการเด่น  ชุมชนมีส่วนร่วม"

 

พันธกิจ  

          : สร้างสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

            : พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเป็นธรรม

            : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ มีความสุขในการทำงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการดูแล และจัดการสุขภาพ

            : พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

 

ภารกิจ หน้าที่

        ¤ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ

        ¤ ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ 

        ¤ กำกับ ดูแล ประเมินผล และและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

        ¤ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง

        ¤ พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ

        ¤ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 ยุทธศาสตร์

       สร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค พัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค และการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ

        พัฒนาคุณภาพสถานบริการตามมาตรฐานลดความแออัดและจัดระบบบริการในเครือข่ายแบบไร้รอยต่อ

       พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะมีความสุขในการทำงาน และสร้างความเข้มแข็งในภาคประชาสังคม

        พัฒนาระบบบริหาร การจัดการทางการเงิน ระบบสารสนเทศและยุทธศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมขององค์กร เพื่อสนับสนุนการให้บริการ